به منظور کمک به پوشش نارسایی ها و شکاف های موجود بین مخترعان و بازار، این امکان در ویکی آیدیا  فراهم گردیده است که مخترعان و دیگر صاحبان طرح و فناوری بتوانند طرح ها و اختراعات خود را در هر مرحله یک گام به سوی تجاری سازی پیش ببرند. 

هم اکنون می توانید با عضویت رایگان در این شبکه از خدمات زیر بهره مند شوید:

  • معرفی طرح ها و اختراعات به تولید کنندگان و سرمایه گذاران به منظور مشارکت در سرمایه گذاری و تجاری سازی طرح ها
  • ارائه نیازهای فناورانه بنگاه های صنعتی، کشاورزی، معدنی و تجاری کشور به صاحبان فناوری با رویکرد نوآوری باز