ویکی آیدیا با بکارگیری متخصصان در تنظیم و تحکیم روابط بین عناصر شبکه تجاری سازی اهداف زیر را دنبال می کند:

  • استفاده از دانش فنی متخصصان درحل مسائل و نیازهای فناورانه بنگاه های صنعتی، کشاورزی، معدنی و تجاری کشور
  • مشارکت در طرح هایی که نیاز به بررسی کارشناسی و داوری دارند