ویکی آیدیا با ایجاد ارتباط بین صنایع و نیروهای تولید فکر و اندیشه خارج سازمانی، سعی در ایجاد یک واحد تحقیق و توسعه بیرونی برای تولیدکنندگان دارد. 

هم اکنون می توانید با عضویت رایگان در این شبکه از خدمات زیر بهره مند شوید:

  • ایجاد بستری ساختارمند جهت اعلام نیازهای تولیدکنندگان و رفع آن ها از طریق شبکه فناوری داخل و خارج از کشور با رویکرد نوآوری باز
  • معرفی طرح ها و فناوری های موثر در صنعت مربوطه 
  • دریافت مشاوره های تخصصی در جهت ارتقا توان فناوری و نوآوری تولید