ایفای نقش اساسی توسط شرکت های دانش بنیان در فرآیند تبدیل علم به ثروت موجب جایگاه ویژه این شرکت ها در شبکه تجاری سازی گردیده است. ویکی آیدیا سعی دارد علاوه بر استفاده از دانش فنی و توان عملیاتی این شرکت ها در توسعه طرح ها و فناوری های خود، اهداف زیر را دنبال نماید:

  • معرفی فناوری های دانش بنیان به صنایع، سرمایه گذاران و متقاضیان حوزه های مربوطه
  • ارجاع نیازهای فناورانه بنگاه های صنعتی، کشاورزی، معدنی و تجاری کشور به شرکت های دانش بنیان با رویکرد نوآوری باز